ประวัติองค์กร
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด
หรือชื่อเดิมคือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สาขาเชียงใหม่
เปิดทำการอย่างเป็นทางการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ตั้งอยู่บนที่ดินพื้นที่ 37 ไร่ ของ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบการผลิตโซดา และน้ำดื่มบรรจุขวด ด้วยกำลังการผลิต 300 ล้านขวด/ปี ปัจจุบันมีพนักงาน 184 คน ภายใต้การบริหารโดยคุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ
พื้นที่โรงงาน
37 ไร่
พนักงานปัจจุบัน
184 คน
นโยบายบริษัท
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ได้จัดทำนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการผลิต สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการทดสอบ และการปกป้องอาหาร โดยพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย
นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าตราสิงห์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายองค์กรที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันมลพิษตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันมลพิษ ตลอดจน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการ ที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา โดยการสื่อสาร และฝึกอบรมให้ทราบถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงาน ของบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ รวมทั้งยินดีที่จะเผยแพร่นโยบายฉบับนี้ แก่สาธารณชนทั่วไป เมื่อได้รับการร้องขอ
นโยบายคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
เรามุ่งมั่นให้บริการด้านการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานสากล เพื่อผลทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ภายใต้ระบบบริหารงานของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
นโยบายการปกป้องอาหาร
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสิงห์ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยให้กับอาหาร เราจึงได้จัดทำ และดำเนินงานระบบการปกป้องอาหารภายใต้ กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอาหาร
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องอาหารจากการปนเปื้อนอย่างจงใจ
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านการปกป้องอาหารให้เป็นไปตาม แผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องอาหารให้กับพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา โดยการสื่อสารและฝึกอบรมให้ทราบถึงการจัดการด้านการปกป้องอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการปกป้องอาหารฉบับนี้