รางวัล
Codex GMP
รับรองหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ปลอดภัย จาก Global certification service limited
รางวัล
Best Employer Thailand 2018
เป็นรางวัลที่พิจารณาจากระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประสิทธิภาพความเป็นผู้นำ ความมีชื่อเสียงของนายจ้าง และวัฒนธรรมภายในที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร การพิจารณารางวัลดำเนินการโดย เอออน ฮิววิท ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ Aon Best Employers
รางวัล
Codex HACCP
รับรองมาตรการป้องกันอันตรายจากการบริโภค จาก Global certification service limited
รางวัล
ISO 9001:2008
รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต จาก United Registrar of Systems
รางวัล
ISO 14001:2004
รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม จาก United Registrar of Systems
รางวัล
ISO/IEC 17025:2005
รับรองมาตรฐานด้านความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล
ISO 22000:2005
รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร จาก United Registrar of Systems
รางวัล
NSF
รับรองมาตรฐานการผลิตจาก NSF International
รางวัล
Zero accident ประจำปี 2555
รับรองการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน
รางวัล
Zero accident ประจำปี 2556
รับรองการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน
รางวัล
Zero accident ประจำปี 2557
รับรองการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน
รางวัล
Zero accident ประจำปี 2558
รับรองการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน